Oudervereniging

Welkom op de site van de ouderraad/oudervereniging.  

Vele ouders spannen zich in voor allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het is erg leuk om extra betrokken te zijn bij de school van je kinderen. Ook de school en de kinderen hebben er plezier van. Sterker nog, de inzet van ouders is op allerlei terreinen onmisbaar. Zodra een kind leerling wordt van ’t Schaddeveld, zijn de ouders automatisch verbonden aan de ouderraad. De ouderraad assisteert en organiseert samen met uw hulp en enthousiasme tal van activiteiten op school. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van kinderen van ’t Schaddeveld, aangevuld met twee leden vanuit het onderwijsteam.
De ouderraad heeft tot doel om de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. Om dit doel te bereiken vervult de ouderraad een aantal belangrijke taken. Dit zijn onder meer:
 • Het signaleren van bijzonderheden op school vanuit ouders en leerlingen en die zo nodig kenbaar maken en bespreken met de medezeggenschapsraad en schoolleiding;
 • Het mede zorg dragen voor een goede communicatie tussen ouders, leerlingen en team;
 • Het ondersteunen en (mede)organiseren van diverse activiteiten op school;
 • Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering;
 • Het beheren van de ouderbijdrage.
De activiteiten die de ouderraad ondersteunt en mede organiseert, zijn onder meer:
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Goede doelen actie
 • Kledinginzameling
 • Schoolfotograaf
 • Wandelvierdaagse
 • Themaouderavonden
Om deze taken zo optimaal uit te kunnen voeren, vergadert de ouderraad ten minste zes keer per schooljaar. 

Organisatie van de ouderraad

De ouderraad kent maximaal negen ouderraadsleden. Uit deze leden is een dagelijks bestuur gekozen. Deze bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 
De ouderraad wordt vanuit school ondersteund door teamleden. Tijdens de vergaderingen is altijd een teamlid aanwezig. De teamleden informeren de ouderraadsleden over zaken die op school spelen. 
 
De ouderraad vergadert tenminste zes keer per schooljaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt en actiepunten bepaald.
 
De ouderraadsleden zijn mensen die zich vrijwillig beschikbaar hebben gesteld om zich voor de school en de ouders in te zetten en hebben daarvoor geen specifieke opleiding of cursus gevolgd. Iedereen kan zich vrijwillig opgeven voor de ouderraad; indien er meer dan negen kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden. Er zijn geen kosten of vergoedingen aan het lidmaatschap verbonden.
 
Om de kwaliteit van de ouderraad te borgen en te staven aan de normen en waarden van de school, zijn statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement. De ouderraad is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09162934.
 
Wilt u kennis nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement? Kijk dan bij de downloads.

Wie zitten er in de ouderraad

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Lid vanuit team

 

Wendy van der Veen

 

Paula Wubs

Ilse Spies

Inge Jansen

Petra Kroneman en Chantal van Santen

 

Klassenouder

Vanaf het schooljaar 2010-2011 is onze school gestart met de invoering van een nieuwe samenwerkingsvorm tussen het onderwijsteam, de ouderraad en de ouders. Vanwege de positieve ervaringen wordt de klassenouder ook dit schooljaar weer ingezet.

 
De bedoeling is om in elke groep één van de ouders als klassenouder te laten fungeren. De klassenouder is bedoeld om de leerkracht te ontlasten en te helpen met het organiseren en meedenken van activiteiten in de klas.
 
Dit houdt in:
 • De klassenouder is de schakel tussen de ouderraad en de leerkracht;
 • De klassenouder is de schakel naar ouders bij het regelen van vervoer voor excursies/uitstapjes etc.;
 • De klassenouder benadert andere ouders voor hulp voor diverse activiteiten.
Dit betekent niet dat de klassenouder altijd mee moet, maar zij coördineert wel. Omdat de rol van de klassenouder voor elke groep een andere invulling kan betekenen, is het altijd mogelijk dat de leerkracht met de klassenouder bespreekt welke taken er nog meer door de klassenouder op zich genomen kunnen worden.

Een klassenouder is dus het centrale aanspreekpunt voor een groep die meehelpt, organiseert en andere ouders mobiliseert.
 
Wij hopen dat u als ouder dit idee ondersteunt en u eventueel beschikbaar wilt stellen als klassenouder namens de groep van uw kind(eren). U kunt dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind of bij één van de ouderraadsleden.
Overzicht klassenouders per groep:

Schooljaar 2016-2017
Groep 1/2, juf Aleid en Juf Saskis

Groep 3/4/5  Juf Helga en Juf Petra

Groep 6/7/8  Juf Chantal en Juf Manon

 

 

Klassenouder

-

-

-

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail bericht sturen aan

schaddeveld-scholengroepveluwezoom.nl met de vermelding dat het bericht bedoeld is voor de oudervereniging.

Financieel

Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage is niet verplicht maar uiteraard verzoeken wij u wel vriendelijk uw financiële bijdrage te leveren. Alleen met uw bijdrage kunnen de activiteiten van de ouderraad doorgang vinden. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Hiervoor ontvangt u jaarlijks rond oktober/november (na de jaarvergadering) een schrijven van de penningmeester. Het rekeningnummer van ouderraad ’t Schaddeveld Dieren is 4914108. Voor het schooljaar 2012-2013 bedraagt de ouderbijdrage € 17,50 per kind. De kosten voor schoolreisjes worden door de leerkrachten geïnd.

 
Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt?
 
De ouderbijdrage wordt ondermeer gebruikt voor de financiering van diverse activiteiten, zoals:
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Culturele vorming
 • Schoolkrant en nieuwsbulletin
 • Anne Frank – Nemo reis
 • Overige festiviteiten, activiteiten en materialen
Tijdens de jaarvergadering legt de penningmeester verantwoording af over de in- en uitgaven van de ouderraad. De kascommissie, bestaande uit twee ouders buiten de ouderraad, controleert jaarlijks de boekhouding van de penningmeester. In het jaarverslag kunt u de specificaties hiervan terugvinden.

De jaarverslagen van afgelopen schooljaren vindt u bij de downloads.

Downloads van de ouderraad

Contact met de ouderraad

Uiteraard kunnen wij als ouderraad pas echt goed functioneren als we op de hoogte zijn van wat er leeft onder de ouders. Bedenk dat het altijd beter is om vooraf bepaalde wensen aan te geven dan terug te moeten komen op al genomen beslissingen.

 
Uw wensen en gedachten zijn daarom zeer belangrijk.
 
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties voor de ouderraad? Laat het ons weten per e-mail of zoek contact met één van de ouderraadsleden.
 
Uw e-mail bericht wordt ontvangen door de secretaris die het bericht zal behandelen en/of doorsturen naar de verantwoordelijke persoon.
 
Mail ons op: schaddeveld@scholengroepveluwezoom.nl

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 19 november 2012